ختومات جمعی

روز دوشنبه زیر آسمان ۷۴ عدد ریگ برچیند، سی و هفت دانه آن به دست راست و ۳۷ دانه به دست چپ. ریگهای دست راست را سمت راست خود گذارد و ریگهای دست چپ را سمت چپ نهد. بعد، دو رکعت نماز حاجت بجای آورد و بعد بر هر یک از ریگهای سمت راست ده…

ادامه مطلب

جهت امور مهم چهارده هزار بار وارد شده است و عالم ربانی مرحوم آیت الله نجابت شیرازی قدس سره نیز معمولا با شاگردانشان به این ختم عمل می کردند یعنی پس از اقامه نماز عشاء این عدد را میان شاگردانی که بودند تقسیم و در یک مجلس چهارده هزار صلوات ختم می نمودند. برای همه…

ادامه مطلب

سید ختومات، ختم صلوات است و آن به طرقی می باشد از جمله: در یک مجلس ۱۴ هزار صلوات جمعی بفرستد، و هرگز بی اثر نبوده و نیست. و افضل آن است که بعد از آن حدیث شریف کساء خوانده شود.

ادامه مطلب