ختومات در باب محبت

این کلمات را تمد مرتبه بر نبات جهت 4/6 1/3 2/1 3/3 2/1 بخواند: یا مُقَلِّبَ القُلُوب، قَلِّب قَلبَها وَ رُوحَها وَ جَسَدَها عَلی مُحَبَّتي وَ عِشقي وَ اُنسي وَ اُلفَتي وَ مَوَدَّتي وَ قَبُولِ قَولي بِحَقِّ یا بُدُّوحُ وَ یا وَدُودُ، اَجِب دَعوَتي یا وَصلائیل [کتاب هزار و یک ختم ص 423 ختم 997]

ادامه مطلب

ختم ۹۸۶: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که سوره مبارکه التّین را به نیت باز آمدن غایب هفت بار بخواند (و به روایتی هفت هزار بار) باز آید.

ادامه مطلب

ختم ۵۴: برای این ختم ابتدا روز جمعه غسل کند و دو رکعت نماز حاجت بجای آورد و به نیت مطلوب صلوات فرستد و شروع کند به خواندن آن. تا هفت روز، روزی ۲۴۶ مرتبه سوره توحید را بخواند و هر روز در خاتمه، آخرین سوره را اینچنین بخواند: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ قُل هُوَ…

ادامه مطلب

ختم ۱۴۵: از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که چون کسی خواهد که میان دو کس را صلح و آشتی برقرار کند، سوره مبارکه معارج را هشتاد بار بخواند. و گفته اند مداومت بر این سوره مبارکه، انسان را از شر شیطان در خواب و بیداری حفظ می کند.

ادامه مطلب

به جهت عزت و آبرو و شخصیت یا حفظ آبرویی که در معرض خطر قرار گرفته چهل و یک مرتبه سوره مبارکه حمد را به طور صحیح بخواند و بعد از آنکه تمام شد سیزده بار این دعا را بخواند: یا مُفَتِّحُ فَتِّح یا مُفَرِّجُ فَرِّج یا مُسَبِّبُ سَبِّب یا مُیَسِّرُ یَسِّر یا مُسَهِّلُ سَهِّل…

ادامه مطلب

در روایات آمده است که بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیکتر است که گفتن آن مفتاح سعادت و خیرات و باعث نجات از عذاب دنیا و آخرت است و یک بار گفتن آن (با شرایط) ثواب هفتصد سال عبادت را دارد و عدد آن در ابجد…

ادامه مطلب