ختومات سریع الاثر

اگر به جهت برآمدن حاجات روزی یکصد مرتبه سوره حمد را به این شکل بخواند، جمیع حوائج جزئی و کلی او را خداوند روا فرماید. روز پنجشنبه شروع کند و در دو جا حاجت را از ذهن بگذراند: یکی در اَلرَّحمنِ الرَّحیم و دوم در اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعین بعد از نماز صبح ۲۱،…

ادامه مطلب

جهت رفع هر مشکل و حاجت، خصوص ادای قرض، چهل و یک روز، روزی چهل و یک بار در زمان و مکان خاص سوره مبارکه حمد را بخواند. اگر در وقت یا مکان و یا عدد ختم اختلافی بهم رسد ختم را از سر بگیرد و الّا به فضل خدا در هفته اول اثرش ظاهر…

ادامه مطلب

ختم سوره مبارکه حمد با تاثیر عجیب به این صورت است که روز پنجشنبه غسل کند و جامه پاک و نظیف بپوشد و شب جمعه پس از اداء فرائض خود را خوشبو کرده با خود خوراکی و شیرینی بردارد و در جایی که مزاحمی نباشد این ختم را انجام دهد. ابتدا با یس و آیة…

ادامه مطلب