ختومات

فرموده اند گفتن هزار بار ذکر شریف لا اله الا الله موجب نجات از گرفتاریها و رهایی از قید و بندهاست. کتاب هزار و یک ختم ص 33 ختم 1

ادامه مطلب