آموزش علم رمل

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

حمد و سپاس به درگاه عالم سر و الخفیات و خالق کائنات که اشیاء را از فرد و زوج و زوج و فرد، از کتم عدم به عرصه ی قدم به وجود آورد، و درود خجسته مورود از رب ودود بر نقطه ی مرکز بیوت و دائره جان رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله لا سیما فرزند برومندش بقیة الله الاعظم روحی له الفداء.

اما بعد!

امر اول:

برای رأی ارباب اولوالاباب پوشیده نیست که علم رمل از آثار انبیاء است، مثل حضرت ادریس علیه السلام و دانیال علیه السلام و به مصداق فرمایش صدر بدر اولیاء امام به حق، علی مرتضی علیه الصلاة و السلام که فرموده است:

“الم تر ان الله جل ثنائه افاض علی ادریس علما مرملاً و الهمه علم النقاط بفضله و اوحی الیه کل ما کان مشکلاً”

و نیز پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

“کان نبی من الانبیاء یخط بخط الرمل فمن وافق خطه خطه، فقد اصاب الحدیث” که همین طریق ابدح است که مدار در وی حکمت از سیر نقطه است.

امر دوم:

آنچه که رمال را از او غنانیست، از قواعد استخراج مجهولات به طریق ابدح از علم رمل که آن علمی است که در او گفتگو شود از احوالات نقاط به جهت وصول بر مجهولات اشیاء بر وجه عموم و موضوع او نقطه است از حیثیت اینکه چگونه ترتیب داده شود تا بر مطلوب مجهول برساند و غایت او استکشاف است از مجهولات مطالب و مغیبات اشیاء و شرف و اعتبار این علم مضافاً بر اخبار و احادیث مذکوره، کلام مرحوم خاتم المجتهدین و استاد الفقهاء حاج شیخ مرتضی انصاری قدس سرهم که فرموده:

“اما بعض العلوم الصحیحه کالرمل و الجفرالخ”

و در همین خصوص اگر هیچ گواه بر صحت این علم نباشد در حق او کافیست به تجربه قطعیه از اصول بدیهیات است و همچنین در طرفش طریقه ابدح طریقی صحیح و مرضی، و فحول فن تصریح کرده اند بر اینکه خطی که در حقش پیامبر اشاره فرمود در حیث مذکور همان طریقه ابدح است.

امر سوم:

در شروط عمل رمل، سه شرط است:

الف) مرحوم علامه سید محمد باقر یزدی حائری قدس سرهم صاحب(وسیله الوسائل فی شرح الرسائل) در کتاب نفحات الرمل فرموده که واجب است بر رمال مراعات ۹ امر:

اول: طهارت

دوم: استقبال قبله

سوم: با صفای قلب لا اله الا الله

چهارم: به دو زانو نشستن

پنجم: حضور قلب و توجه به طرف نیت

ششم: استمداد از خدای تعالی تا موافقیت میان نقش و مطلوب حاصل گردد.

هفتم: طهارت مکان از جمبع کثافات و چیزهایی که نفس را مشمئز می کند چون نجس، حائض، جنب، نفسا مار و عقرب و غیر ذلک.

هشتم: اینکه استعمال نکند این فن شریف را برای متکبرین او امثال آنها، برای امتحان صرف.

نهم: احتراز رمال از دروغ و فجورات موبقه (هلاک کننده) دیگر تا انس پیدا شود زیرا تجلی نکند طاهر در ظاهر.

ب) شرط دوم در اوقات است، و افضل اوقات رمل نزدیک غروب است و همچنین وقت طلوع جوزا و سمبله و نظر عطارد و مشتری و زهره و گفته اند اولی اینکه رمال چند روز قبل نیت کند و مبادرت نکند (رمل نزند) در اوقات وزیدن بادها و تغییر هوا و بارندگی و نیز ایام قمر در عقرب و محاق(زمانی که ماه پیدا نیست) و تحت الشعاع و خسوف و در ذنب، و از روزهای سعید چند روز را سعد شمرده اند اول ماه است و دوم و ششم و نهم و دوازدهم و سیزدهم و نوزدهم و بیستم و بیست و پنجم و بیست و ششم و بیست و هفتم و سی ام.

و چند روز را نحس شمرده اند: سیم، پنجم و هفتم و شانزدهم و بیست و یکم و بیست و دوم و بیست و سیم و بیست و نهم و چند روز را متوسط دانسته اند و آن عبارت است از: چهارم، دهم، یازدهم، چهاردهم، پانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیست و چهارم، و بیست و پنجم، بیست و هشتم، و بهترین ساعات وقت بین الطلوعین است.

روزهای نیک: ۱٫۲٫۶٫۹٫۱۲٫۱۳٫۱۹٫۲۰٫۲۵٫۲۶٫۲۷٫۳۰

روزهای نحس: ۳٫۵٫۷٫۸٫۱۶٫۲۱٫۲۲٫۲۳٫۲۹

روزهای میانه: ۴٫۱۰٫۱۱٫۱۴٫۱۵٫۱۷٫۱۸٫۲۴٫۲۸

ج) شرط سوم: دعا، و او را بعضی هیچ لازم ندانسته اند و بعضی فقط بر آیه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین اکتفا کرده اند و از قواعد الهدایة مولانا هدایة الله شیرازی منقول است که اول آیة الکرسی و سوره فاتحه و سوره زلزال و آیه (وعنده مفاتح) را خوانده و این دعا را بخواند:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم انی اسالک بکل اسم دعاک به احد من خلقک فائما او قاعداً ساجداً و راکعاً فی البر و البحر فی السبع السموات و الارض و فی منی و عرفات و عند مقام ابراهیم و البیت الحرام فی الخلاء و الملاء فی ظلمة اللیل وضوء النهار فسمعت ندائه و کشفت بلائه فانی اسئلک ان ترینی حاجتی من هذه الخطوط بحول منک و قوة انک علی کل شی علیم قدیر و ان تبین لی هذا الضمیر و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.

و گفته که در حال خواندن دست بر تخته نهد و ظاهراً این دعا مختص به تخته و ریگ است و از این جهت است گویا که در کشف الاسرار در باب دفبن بعد از تاکیدات بسیار در شروط این دعوات و مقررات را ذکر کرده مگر این دعا را و بالجمله بر این مشروط مواظبت نماید خاص در دفین و بر این خلاصه که مشتمل است برامهات فواعد و بر طالب حق مطالبی پوشیده نیست مگر مبین و حدیثی تاریک نیست مگر اینکه روشن کرده.

باب اول:

در تکون اشکال و ترتیب دوائر:

بدان که نقطه را نسبت داده اند به عناصر اربعه، در اول نسب پس به اعتبار تعدد عناصر نقطه متعدد می شود به چهار لکن در طول هم به ترتیب نه در عرض

p6_1

چنانکه امر چنان است در عناصر فی نفس الامر. اول: آتش، دوم: باد، سوم: آب، چهارم: خاک، و به اعتبار اینکه مزاج که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست در هر عنصر دو تا است، چنانکه آتش گرم و خشک و باد گرم و تر و آب سرد و تر و خاک سرد و خشک پس ۲ مزاج است و هر یک از نقاط بدین اعتبار بنابر اتحاد در نسبت دو تا می شود این چنین:

۶_۲

و این مجموع را به جهت انفعالش نفس کل گویند چنانکه مجموع اول را به جهت فعلش عقل کل گویند پس در هر نقطه دو اعتبار است وحدت و اثنینیه و از اعتبار هر یک از نقاط اربعه عنصراً و مزاجاً چهارده تا شکل دیگر متولد شود.

چنانکه به اعتبار نقطه نار عنصر یک و نقاط ثلاث دیگر مزاجاً لحیان

p6_3

متولد آید و بالعکس عتبة الداخل

p6_4

و همچنین به تفصیل هر یکی را اسمی استبه جهت غرض تمیز چنانکه القریب خواهد آمد و چون این شانزده شکل را که مجموعاً ملاحظه کنند آن را دائره گویند و به اختلاف ترتیبات اشکال در ثبت و وضع چندین هزار دائره پدید آید که بعضی مهمل است غرضی بر وی مترتب نیست و چند دائره به اختلاف بر رمالین هر قومی به اختلاف علم خود در رسیدن به حاجت خود یک دائره یا چند دائره یافته و تدوین کرده اند بنای احکام خود را بدان ها نهاده اند و چون همه آنها از مرتع نظر ما کنار است چند دائره که در تضاعیف این مختصر از احکام کلیه و ضمایر و خبایا و دفائن و غیره لازم است در جدول مذکور ثبت نمودیم و بناء این مختصر بر دائره ابدح است که در این دائره نار را یک، باد را دو، آب را چهار، و خاک را هشت حساب می کنند.

آموزش علم رمل در تکون اشکال و ترتیب دوائر

آموزش علم رمل در تکون اشکال و ترتیب دوائر

کما اینکه قاعده در دائره عرض این است که ۱۷، ۱۷ طرح کنند و دائره عمق ۱۶، ۱۶ طرح کنند و در مثلث ابدح آتش ۳، باد ۶، آب ۱۲، خاک ۲۴، ۱۶، ۱۶ طرح کنند. و مابقی بر همین مقیاس.

[برگرفته از بخش ابتدایی کتاب رمل کبار]

برای دانلود کتاب رمل کبار به این صفحه مراجعه فرمایید


8 دیدگاه

  1. سلام.ببخشید من اگه بخوام علم رمل رو یاد بگیر باید چه منابعی داشته باشم از چه استادی کم بگیرم ممنون میشم جواب بدید

  2. زمان زيادي هست تعدادي دوستان براي من قلم زدن و بستگي ايجادكردن هرجاميرم فقط هزينه هاي هنگفت دريافت ميكنن.وكاري از پيش نميرود شخص باايمان كه علم باطل كردن رو بدونن لطفا معرفي كنيد سپاس

  3. سلام استاد
    خواستم اگه ممكنه درمورد نحوه استخراج پاسخ بعد ازريختن اشكال بفرماييد كه كاچگونه ازميان شانزده شكل به پاسخ سوال خود برسيم ؟

  4. سلام ایا کسی هست ک این علم رو بلد باشه .من خیلی گرفتارم واقعا میخوام بدونم تصمیمی ک دارم برا اینده ام خوبه یا ن؟فال رمل حضرت دانیال خیلی راسته من واقعااعتقاد دارم

توجه! لطفا از ثبت سوال در بخش دیدگاه ها خودداری کنید، سوالات خود را تنها در بخش ارسال سوال ثبت فرمایید. باتشکر

دیدگاه ها درباره این مطلب...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.