اصلاح ذات البین

ختم ۱۴۵: از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که چون کسی خواهد که میان دو کس را صلح و آشتی برقرار کند، سوره مبارکه معارج را هشتاد بار بخواند. و گفته اند مداومت بر این سوره مبارکه، انسان را از شر شیطان در خواب و بیداری حفظ می کند.

ادامه مطلب