امام صادق علیه السلام

ختم ۹۸۶: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که سوره مبارکه التّین را به نیت باز آمدن غایب هفت بار بخواند (و به روایتی هفت هزار بار) باز آید.

ادامه مطلب

زندیقی از امام صادق علیه السلام سوالاتی از مسائل مختلف پرسید که در ضمن آنها این پرسش بود که: از حضرت پرسید سحر چیست و اصل آن کدامست، و چگونه ساحران بر اینگونه امور قدرت پیدا می کنند؟ حضرت پاسخ فرمود که: سحر شکل ها و صورت های متفاوتی دارد: برخی از گونه های آن…

ادامه مطلب

از حضرت امام صادق علیه السلام مروی است که فرمودند: چون سوره مبارکه فاتحه را بین نماز واجب و نافله صبح چهل و یک مرتبه به نیت شفای بیمار بخوانند شفا یابد.

ادامه مطلب