بسم الله گفتن هنگام ریختن آبجوش

سوال: علت اینکه می گویند هنگام ریختن آب جوش بسم الله الرحمن الرحیم بگویید چیست؟ پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم بگویید چون تعداد اجانین بیشتر از انسان ها است. مثلا بسیاری از اجانین غذایشان همان تبخیرات است و در چاه می روند و این بخورات چاه غذایشان است. گاهی اوقات مثلا یک گوشه ای نشسته…

ادامه مطلب