ختم لا اله الا الله

ختم کلمه طیبه لا اِلهَ اِلَّا الله به جهت همه خواسته ها که آزموده و مجرب است بدین نحو است: شنبه ۱۰۰۰۰ مرتبه یکشنبه ۱۱۰۰۰ مرتبه دوشنبه ۱۲۰۰۰ مرتبه سه شنبه ۱۳۰۰۰ مرتبه چهارشنبه ۱۴۰۰۰ مرتبه پنجشنبه ۱۵۰۰۰ مرتبه جمعه ۱۶۰۰۰ مرتبه که جمعا می شود ۹۱۰۰۰ مرتبه. ان شاء الله موجب روا شدن مطلب…

ادامه مطلب

گفتن هفتاد هزار بار ذکر شریف لا اِلهَ اِلَّا الله موجب خلاصی از زندان و رهایی انسان است (این ذکر را به نیت نجات دیگری نیز می شود خواند). و فرموده اند برای نجات از زندان یا از آتش دوزخ هفتاد هزار بار این کلمه طیبه را به مدت یک هفته روزی ده هزار بار…

ادامه مطلب

فرموده اند گفتن هزار بار ذکر شریف لا اله الا الله موجب نجات از گرفتاریها و رهایی از قید و بندهاست. کتاب هزار و یک ختم ص 33 ختم 1

ادامه مطلب