خلاصی از زندان

گفتن هفتاد هزار بار ذکر شریف لا اِلهَ اِلَّا الله موجب خلاصی از زندان و رهایی انسان است (این ذکر را به نیت نجات دیگری نیز می شود خواند). و فرموده اند برای نجات از زندان یا از آتش دوزخ هفتاد هزار بار این کلمه طیبه را به مدت یک هفته روزی ده هزار بار…

ادامه مطلب