دعا برای حفظ آبرو

سوال: چیکار انجام بدم که آبروم همیشه حفظ بشه؟ پاسخ: 1- روزی سه وعده چهار آیه اول بقره، آیة الکرسی تا خالدون و سه آیه آخر بقره را بخوانند. 2- در سال هم لازم است 40 روز بعد از نماز صبح سوره یاسین، بعد از نماز ظهر سوره نباء، بعد از نماز عصر سوره والعصر،…

ادامه مطلب

به جهت عزت و آبرو و شخصیت یا حفظ آبرویی که در معرض خطر قرار گرفته چهل و یک مرتبه سوره مبارکه حمد را به طور صحیح بخواند و بعد از آنکه تمام شد سیزده بار این دعا را بخواند: یا مُفَتِّحُ فَتِّح یا مُفَرِّجُ فَرِّج یا مُسَبِّبُ سَبِّب یا مُیَسِّرُ یَسِّر یا مُسَهِّلُ سَهِّل…

ادامه مطلب