رفع درد چشم

سید بن طاووس روایت کرده است هر کس سوره فاتحه را هنگام رویت هلال اول ماه هفت بار بخواند در آن ماه از چشم درد در امان می باشد. ان شاء الله تعالی.

ادامه مطلب

و فرمودند: اگر بعد از عطسه کردن سوره فاتحه (حمد) را بخواند و بر کف دست خود بدمد و بر چهره بمالد از درد سر و درد چشم و خون دماغ ایمن شود.

ادامه مطلب