کتاب هزار و یک ختم

سوال: انجام ختم هایی که در کتاب هزار و یک ختم هست به اجازه نیاز دارد؟ پاسخ: نه نیاز ندارد، چون اذن عام داده ایم می توانند به آن عمل بکنند.

ادامه مطلب