کهانت

تردیدی نیست که در جهان طبیعت بر خلاف عادت جاریه، افعالی خارق العاده وجود دارد که یا تا به حال خود آن را به چشم دیده ایم، و یا اینکه متواتر از دیگران شنیده و یقین پیدا کرده ایم. و بسیار کم هستند کسانی که امور خارق العاده را کم و زیاد ندیده و یا…

ادامه مطلب